Teraz czytasz
Match play: Jak zgłosić ważny protest i czy można zignorować naruszenie reguł?

Match play: Jak zgłosić ważny protest i czy można zignorować naruszenie reguł?

Sezon rozgrywek match play trwa i w wielu klubach nigdy się nie kończy, dlatego warto jeszcze raz wrócić do tematu reguł obowiązujących w tym formacie gry. Po ostatnim turnieju o Mistrzostwo Polski Match Play 2018 wierzę, że takie przypomnienie zasad będzie przydatne i interesujące nawet dla doświadczonych zawodników.

Niektóre reguły dotyczące match play i stroke play bardzo się od siebie różnią. Z tego powodu łączenie obu systemów gry nie jest praktycznie możliwe ani dozwolone. Znajomość tych różnic jest konieczna, aby maksymalnie wykorzystać swoje prawa i nie dać się zmanipulować przeciwnikowi, tym bar­dziej że w meczu grasz bez obecności sędziego.

Rozgrywając mecz, zazwyczaj obawiamy się chwili, w której nasz przeciwnik narusza reguły. Mamy wtedy dylemat, co nam wolno zrobić, co wolno powiedzieć, jak zareagować, aby nie popsuć przyjaznej atmosfery i aby samemu sobie nie zepsuć przyjemności gry. Z drugiej strony, nie wiemy, na ile nasz przeciwnik będzie równie empatyczny w swoich zacho­waniach wobec nas.

Dwa elementy są specyficzne i istotne w rozgrywkach me­czowych: po pierwsze, musisz zrozumieć, jak zgłosić ważny protest (Reguła 2-5), po drugie, musisz wiedzieć, że jeśli ze­chcesz, możesz zignorować naruszenie reguł.

  1. Możesz zignorować naruszenie reguł przez przeciwnika

W przeciwieństwie do gry w stroke play, w której obowiązkiem wobec innych współzawodników jest zgłaszanie każdego naruszenia reguł, jakiego byłeś świadkiem, nie ma takiego obowiązku w grze meczowej. Tutaj możesz zlekceważyć, przeoczyć lub zignorować naruszenie reguły przez twojego przeciwnika. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że mecz odbywa się między tobą a twoim rywalem i dotyczy tylko was dwóch. Pamiętaj jednak, że twoja szansa na zgłoszenie protestu w kwestii naruszenia reguł w formacie match play zamyka się z chwilą, gdy pierwszy z graczy zagra z kolejnego obszaru tee.

Przykład:

Twój przeciwnik, korzystając z reguły lokalnej Preferred Lies, nie zaznaczył pozycji piłki przed jej podniesieniem, co jest wyma­gane w tej regule. Ty nie chcesz nakładać kary jednego uderzenia na gracza, członka klubu, wolisz nie poruszać tematu i skupić się na własnej grze. Masz do tego prawo. Ale musisz uważać. Chociaż bez żadnych skrupułów możesz nałożyć na współgracza karę, jeśli jednak decydujesz się zignorować to naruszenie, pamiętaj, że nie możesz powie­dzieć ani słowa na ten temat do przeciwnika podczas gry na tym dołku. Zgodnie z Regułą 1-3 gra­czowi nie wolno uzgadniać wy­łączenia działania jakiejkolwiek reguły lub uchylać jakiejkolwiek otrzymanej kary. Musisz zatem zachować milczenie! Jakakol­wiek uwaga do przeciwnika o tym, że zauważyłeś wykrocze­nie, stawia obie strony do dys­kwalifikacji z meczu, chyba że zastosują karę przed zakończe­niem dołka. Jednakże sprawa tego naruszenia reguł może być już otwarcie dyskutowana przez obie strony, od momentu gdy jeden z graczy wykona uderzenie z następnego tee.

  1. Możesz zgłosić protest

Podczas meczu, w przypadku wątpliwości lub sporu, gracz może zgłosić protest. Pozwala to na kontynuowanie gry, gdy zawodnicy nie potrafią rozwiązać powstałych kwestii spornych.

To, w jaki sposób należy zgłaszać protest, opisuje Decyzja2-5/2 „Procedura ważnego protestu”. Aby protest był ważny, strona zgłaszająca musi powiadomić swojego przeciwnika o tym, że zgłasza protest i żąda orzeczenia, co stanowi podstawę protestu. Musi to zrobić w czasie wymaganym przez Regułę 2-5 (zanim którykolwiek z graczy w meczu zagra z następnego obszaru tee lub – w przypadku rozgrywania ostatniego dołka w meczu – zanim wszyscy gra­cze w meczu opuszczą putting green ostatniego dołka, lub gdy okoliczności będące powodem zgłoszenia protestu zostały ujawnione dopiero po tym, jak wszyscy gracze w meczu opuści­li putting green ostatniego dołka i zanim wynik meczu został ofi­cjalnie ogłoszony).

Przykłady:

Reguła 16-1e zabrania usta­wiania się na przedłużeniu linii puttowania poza piłką. W meczu pomiędzy A i B gracz A ustawił się na przedłużeniu linii putto­wania, na co B stwierdził: „To nie jest dozwolone. Otrzymujesz karę” lub „Zgłaszam protest z powodu takiego uderzenia”. W tej sytuacji komitet turniejowy powinien rozpatrzyć taki protest. Nie rozpatrzyłby on natomiast protestu, jeśli oświadczenie B brzmiałoby następująco: „Nie jestem pewien, czy tak wolno” lub „Nie sądzę, że możesz tak zrobić”. Takie wypowiedzi same w sobie nie zawierają zgłoszenia protestu, brakuje w nich żądania orzeczenia i informacji.

W innym meczu piłka gracza znalazła się na drodze o sztucz­nej nawierzchni. Gracz nie był pewien, czy droga jest traktowa­na jako sztuczne utrudnienie nie­ruchome czy też jako integralna część pola. Zapytał o to swojego przeciwnika i obaj zgodzili się, że gracz powinien potraktować drogę jako sztuczne utrudnienie nieruchome. Gracz upuścił piłkę zgodnie z procedurą określoną w Regule 24-2b i zagrał nią. Przed rozpoczęciem gry z na­stępnego tee przeciwnik odkrył, że on i gracz byli w błędzie, ponieważ komitet wprowadził regułę lokalną uznającą drogę za integralną część pola (gracz nie był zatem uprawniony do skorzystania z uwolnienia wg Reguły 24-2b; powinien przegrać dołek według Reguły 18, za pod­niesienie piłki bez upoważnienia i nieodłożenie jej na poprzednie miejsce). Czy w tej sytuacji prze­ciwnik może zgłosić protest? Nie! Protest nie może być rozpa­trywany przez Komitet, ponieważ przeciwnik i gracz zgodzili się, że gracz był uprawniony do uwolnie­nia na podstawie Reguły 24-2b. Po osiągnięciu porozumienia nie istniały już wątpliwości ani spor­ny punkt, więc nie było podstaw do zgłoszenia protestu wg Re­guły 2-5. Zawodnicy nie złamali Reguły 1-3, ponieważ wierzyli, że postępują prawidłowo.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

  • Większość kar, które w stroke play nakładają na gracza dwa uderzenia, w match play powodują przegranie dołka. Jednakże we wszystkich sytuacjach, gdzie za naruszenie reguł karą jest jedno uderzenie, ta sama kara ma zastoso­wanie w obu formatach. Przykład: za przemieszczenie piłki po zaadresowaniu zawodnik musi dopisać jedno uderzenie karne zarówno w stroke play, jak i w match play.
  • W match play przeciwnicy nie mogą uzgodnić takich rze­czy, jak: rozegranie mniejszej liczby dołków, niż zostało to ustalone w regulaminie, zadecydować z góry o daro­wywaniu sobie nawzajem wybranych uderzeń, np. puttów krótszych niż długość kija golfowego. Zwycięzca wyłonio­ny w drodze rozegranego meczu nie może go już poddać np. w sytuacji, gdy nie ma możliwości kontynuowania gry w rozgrywkach. Wszystkie te przykłady są wykluczeniem działania reguł i skutkują dyskwalifikacją. Warto też wie­dzieć, że przeciwnicy mogą ustalić, że dołek jest zremiso­wany – w sytuacjach gdy nie mogą znaleźć swoich piłek lub nie wiedzą, w jaki sposób zastosować reguły. Taki remis może być ustalony pod warunkiem, że chociaż jeden z nich rozpoczął grę na dołku.

fot. shutterstock.com

© 2021 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o